Kontaktné údaje

Obchodné meno alebo názov:

Stolnotenisový klub Rybník

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Rybník, 935 23, Zemianska 422/42

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42120560   / bez SID

 

Predseda klubu : Jozef Piatro 0905628685

Hl. tréner : Daniel Goga 0905429775

Tréner :  Martin Gajdoš 0918687745

Stanovy klubu: Stanovy.doc (100,5 kB)

      

E-mail: jozef.piatro@centrum.sk   

Č.účtu: 5074848760/0900  IBAN: SK5709000000005074848760 

 

Adresa hracej miestnosti /na mape/  : Školská 10, 935 23 Rybník